Przypisy

[1] „Nowa Reforma” nr 199, Kraków 30 IV 1913, Z kraju. Zakopane, 28 kwietnia.

[2] „Nowa Reforma” nr 230, Kraków 21 V 1913, Z kraju. Zakopane, 19 maja; także obszerny opis: „Gazeta Podhalańska” nr 22, Nowy Targ 25 V 1913, Kronika. Ćwiczenia Drużyn Podhalańskich.

[3] „Skaut”, nr 19, 20, 21, Lwów 25 czerwiec 1913, List w sprawie obozów wędrownych i roboczych.

[4] Archiwum Muzeum Tatrzańskiego, Jan Rzewnicki Moje wycieczki i spacery w Tatrach 1905-1913 cz. I, sygn. AR/1.

[i] Relacja Zofii Gac, córki Karola Pawlusia, dnia 9 VII 2003 r., w zbiorach autora.

[ii] Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Akta personalne Karola Pawlusia, sygn. AP 944.

[iii] Archiwum Parafii Przenajświętszej Rodziny w Zakopanem, Księga Parafialna Śluby 1909 r., Księga Parafialna - Chrzty 1910 r.

[iv]Nowa Reforma” nr 173, Kraków 15 IV 1913, Zakopane, 14 kwietnia.

[v] „Gazeta Podhalańska” nr 20, Nowy Targ 11 V 1913, Obchód w Zakopanem. Zakopane, 5 maja 1913 r.

[vi] Mieczysław Rokosz, Harcerska działalność Małkowskich pod Giewontem w latach 1913-1915. Kartki do zakopiańskich początków polskiego skautingu. [W:] 80 lat Zakopiańskiego Gimnazjum. Szkice i wspomnienia z lat 1912-1992, Zakopane 1992, s.34; także, prof. Tomasz Strzembosz, Wspomnienia (list z dnia 13 V 1990), w zbiorach autora.

[vii] Mieczysław Mantyka, 100 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem, Zakopane 1995, s.10, 15.

[viii] „Przegląd Sokoli. Organ Okręgu I (Krakowskiego) Pol. Tow. Gimn. Sokolich” nr 7, Kraków 1 IV 1909, Zakopane; także nr 14, 15 VII 1909, Zakopane.

[ix] „Zakopane” nr 8, 22 IV 1910.

[x] „Przegląd Sokoli” nr 11, 11 VI 1909.

[xi] „Zakopane” nr 16, 28 VII 1910, Współudział „Sokoła” zakopiańskiego w obchodzie grunwaldzkim w Krakowie.

[xii] „Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”. Organ Związku Polskich Gimnastycznych Tow. Sokolich w Austrii” nr 11, Lwów Listopad 1913

[xiii] Państwowe Archiwum w Nowym Targu, Protokół ze CLII zwyczajnego posiedzenia Rady gminnej w Zakopanem, odbytego dnia 30 listopada 1912 r., [W:] Protokoły posiedzeń Rady gminnej w Zakopanem, sygn. Gm Z 8

[xiv] Państwowe Archiwum w Nowym Targu, Protokół ze CL posiedzenia Rady gminnej w Zakopanem odbytego dnia 6 października 1912 r., [W:] Protokoły posiedzeń Rady gminnej w Zakopanem, sygn. Gm Z 8

[xv]Zakopane” nr 7, 5 IV1908, Wiadomości Sokół.

[xv] Przegląd Sokoli” nr 1, styczeń 1913.

[xv] „Przegląd Sokoli” nr 7, lipiec 1913.

[xv] „Nowa Reforma” nr 474, Kraków 14 X 1913, Z kraju. Zakopane 13 październik (Z „Sokoła”).

[xv] „Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” nr 11, listopad 1913; „Skaut” nr 8, Lwów 15 XI 1913. Bieżące. Sokół.

[xvi] Przegląd Sokoli” nr 1, styczeń 1913.

[xvii] „Przegląd Sokoli” nr 7, lipiec 1913.

[xviii] „Nowa Reforma” nr 474, Kraków 14 X 1913, Z kraju. Zakopane 13 październik (Z „Sokoła”).

[xix] „Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” nr 11, listopad 1913; „Skaut” nr 8, Lwów 15 XI 1913.

[xx] „Nowa Reforma” nr 474, 14 X 1913, Z kraju. Zakopane, 13 październik (Z „Sokoła”); „Nowa Reforma” nr 484, 20 X 1913, Ku czci księcia Józefa Poniatowskiego.

[xxi] „Gazeta Podhalańska” nr 22, Nowy Targ 25 V 1913.

[xxii] „Zakopane”, nr 9, 22 V 1914, Z życia towarzystw.

[xxiii] „Zakopane”, nr 28, 24 XII 1912, Kronika tygodniowa. Eliota.

[xxiv] „Nowa Reforma”, nr 39, Kraków 24 I 1913, Z kraju. Zakopane, 22 stycznia.

[xxv] „Czas”, nr 9, Kraków 7 I 1913, Zawody narciarskie.

[xxvi] „Gazeta Podhalańska”, nr 5, Nowy Targ 26 I 1913, Obchód powstania w Zakopanem; także „Nowa Reforma”, nr 39, Kraków 24 I 1913, Zakopane, 22 stycznia (obchód styczniowy).

[xxvii] „Nowa Reforma”, nr 207, Kraków 6 V 1913, Trzeci Maja w Zakopanem.

[xxviii] Gazeta Podhalańska”, nr 20, Nowy Targ 11 V 1913, Obchód w Zakopanem. Zakopane, 5 maja 1913 r.

[xxix] Adam Ciołkosz (1901-1978), instruktor harcerski w Zakopanem, Wiedniu, Tarnowie, założyciel Wolnego Harcerstwa, wybitny działacz PPS, publicysta.

[xxx] Muzeum Historyczne Krakowa, List Adama Ciołkosza do Tadeusza Wąsowicza [ok. 1936 r.], sygn. MHK/535/Hba.

[xxxi] „Zakopane” nr 6, 31 III 1913, Wieczór skautowy; por. „Zakopane”, nr 7, 15 IV 1913, Z inicjatywy tut. „Sokoła", „Zakopane” nr 15, 24 VII 1913, Z kroniki Gimnazjum realnego.

[xxxii] „Zakopane”, nr 21, 11 IX 1913, Wiadomości bieżące; także „Gazeta Podhalańska”, nr 38, Nowy Targ 14 IX 1913, Listy. Zakopane, we wrześniu 1913.

[xxxiii] „Nowa Reforma”, nr 452, Kraków 1 X 1913, Z kraju. Zakopane, 30 września.

[xxxiv] „Nowa Reforma”, nr 474, Kraków 14 X 1913, Z kraju. Zakopane, 13 październik (Z „Sokoła”); także nr 484, 20 X 1913, Ku czci księcia Józefa Poniatowskiego. Kraków, 20 października.

[xxxv]Gimnazjum Realne w Zakopanem posiadające prawa szkół publicznych w roku szkolnym 1913/14, Zakopane 1914, Kronika Zakładu, s.40, 42.

[xxxvi]Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, Rok 1910, Kraków 1910 – Rok 1914, Kraków 1914.

[xxxvii] „Nowa Reforma”, nr 39, 24 I 1913, Z kraju. Zakopane, 22 stycznia.

[xxxviii] Program kursów narciarskich w Zakopanem od 25 do 29 grudnia, otwarcia schroniska na Kalatówkach 5 stycznia, zawodów narciarskich na Kalatówkach 5 i 6 stycznia. Sezon 1912/13, Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy w Krakowie.

[xxxix] „Czas”, nr 47, Kraków 29 I 1913, Zawody saneczkowe w Zakopanem.

[xl] Zofia i Witold H. Paryscy, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995, [hasło:] bobslejowy sport.

[xli] „Zakopane”, nr 2, 1 II 1912, Zebranie w sprawie toru dla bobsleighów; „Gazeta Podhalańska” nr 48, Nowy Targ 25 XI 1913; „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok 1914”, Kraków 1914, Sprawozdanie Sekcji Narciarskiej;

[xlii] „Czas”, nr 586, Kraków 20 XII 1913, inż. A. Bobkowski, Tor bobsleighowy  w Zakopanem.

[xliii] „Chwila”, nr 3, 24 XII 1913, Z Zakopanego piszą nam.

[xliv] „Zakopane”, nr 1, 31 I 1914, Kronika. Sport; „Zakopane” nr 2, 20 II 1914, Sport tor dla bobsleighów.

[xlv] „Naprzód”, nr 27, Kraków 4 II 1914, List z Zakopanego. Zakopane 29 stycznia.

[xlvi] „Ilustrowany Tygodnik Sportowy”, nr 1, Kraków 4 IV 1914, Z Narciarstwa.

[xlvii] Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Akta personalne Karola Pawlusia, sygn. AP 944.

[xlviii] tamże, Akta Medalu Niepodległości, Karol Pawluś, sygn. MN t.124.

[xlix] Józef Skrzypek, Zamach stanu płk. Januszajtisa i ks. Sapiechy 4-5 stycznia 1919, Warszawa 1948, s.47.

[l] Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Akta personalne Karola Pawlusia, sygn. AP 944.

[li] „Dziennik Personalny. Ministerstwo Spraw Wojskowych”, nr 18, Warszawa 26 VI 1922, Rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych. Nadaję Krzyż Walecznych z b. Legionu Puławskiego – sierż. Pawlusiowi Karolowi;

KW nr 42480.

[lii] Marian Żegota-Januszajtis, Życie moje tak burzliwe... Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 1993, s.77-76

[liii] tamże, s.90.

[liv] Józef Skrzypek, Zamach stanu płk. Januszajtisa i ks. Sapiechy 4-5 stycznia 1919 r., Warszawa 1948, s.26.

[lv] Stefan Arski, My Pierwsza Brygada, Warszawa 1962, s.249; „Kurier Warszawski” nr 6-7, 7 I 1919 w artykule Zamach na rząd i szefa sztabu podaje inną wersję dotyczącą zamachowców: ...weszło dwóch młodych ludzi o prezencji wojskowej ale ubranych w strój cywilny; Piotr Bauer, Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937, Poznań 1988, s.128; Jan Janusz Chełstowski, Styczniowy zamach stanu 1919 r. [W:] „Dzieje Najnowsze”, R.VII:1975, z.3, s.93.

[lvi] Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Personalne Karola Pawlusia, sygn. AP 944.

[lvii] „Kurier Warszawski”, nr 301, 3 XI 1930, Odsłonięcie pomnika Dowborczyków; Relacja Zofii Gac.

[lviii] Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Akta Medalu Niepodległości, Karol Pawluś, sygn. MN t.124.

[lix] Ppłk mgr Michał Wiśniewski, Polacy w walce z niemiecką bronią V, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, r. 1966, nr 2.

[lx] Michał Wojewódzki, Akcja V-1, V-2, Warszawa 1972, s.21-22.

[lxi] Relacja Zofii Gac, córki Karola Pawlusia, dnia 9 VII 2003 r., w zbiorach autora.

[lxii] tamże

[lxiii] Władysław Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci 1939-1944, Warszawa 1970, s.262-263.

[lxiv] tamże, s.265.

[lxv] Relacja Zofii Gac, córki Karola Pawlusia, dnia 9 VII 2003 r., w zbiorach autora.